Carlos Rodríguez, L’ empresa és un conjunt de persones que …

Carlos Rodríguez

L’empresa és un conjunt de persones que treballen
juntes per un fi comú que és tenir empresa i llocs de treball.

Carlos Rodríguez és empresari. Un exemple d’emprenedor fet a sí mateix amb una ex- periència polifacètica que ve desenvolupant des dels 21 anys quan va arribar de Guiju- elo. Va cursar estudis administratius i tot i buscant oportunitats laborals va entrar en la comercialització del cafè, una empresa on va romandre 13 anys assumint diferents res- ponsabilitats. Va formar-se i va adquirir experiència. Als 35 anys va entrar en el sector de la pintura, més en concret, en l’aplicació de la pintura per a la protecció de peces, al taller de pintura anomenat Derivados de la pintura i van ser pioners en iniciatives en el sector. Pintados y Derivados SL va desenvocar en Pintados y Derivados SL ‘Pinter’ en 1993. Pas- sant d’una superfície de 980 m2 a tres factories de 5.500 m2. ‘Pinter’ es troba a Barberà del Vallès. Carlos Rodríguez als seus 70 anys segueix al peu del canó d’una plantilla de 80 treballadors amb el seu tarannà lluitador, optimista i creatiu com un bon exemple dels empresaris d’aquest país que han aportat a la societat catalana riquesa i treball.

 

Com definiria Pinter?

Som una empresa modesta de 80 treballadors que disposa de dues línies automàtiques de pretractament de 6 i 8 fases respectivament per el recobriment de pintura en pols. En el servei de pintura líquida disposem de tres ins- tal.lacions amb cabines pressuritzades, atem- perades i equipades amb humectadors d’úl- tima tecnologiaa i actualment una nova línia automatitzada i robotitzada per a l’aplicació de pintura líquida a l’aigua.

I compta amb molta producció?

La capacitat de producció actual amb una plantilla qualificada, professionalitzada i sin- cronitzada ens permet pintar una quantitat de peces variades anualment de més de 9 milions amb pintura en pocs i de gairebé 3 milions en pintura líquida en metres quadrats que representaria una producció diària apro- ximada de 7 mil.

És important la motivació en les empreses?
És necessari. Sempre dic que cal estar sempre pujat a la bicicleta i pedalejar sempre si vols superar els adzocats i arribar a la meta. L’em- presa és un conjunt de persones que treballen juntes per un fi comú que és tenir empresa i llocs de treball. I és que les empreses no són dels empresaris, són de tots els que remen en el mateix sentit.

Què necessita l’empresari per tirar endavant? L’empresari necessita socis, col.laboradors, clients, proveïdors i la societat, necessita ser valorat.

Pinter col.labora a nivell social amb els qui més ho necessiten…

Sí, ho fem amb les persones més necessitades,amb menjadors socials, amb ONG’s, perquè sabem que les necessitats dels altres són ne- cessitats nostres. Ara, a l’inici de la pandèmia quan feien falta mascaretes vàrem fer una do- nació de 30.000 mascaretes als hospitals. No- saltres volem estar on la societat ens necessita.

Quins són els valors que tenim avui en dia. En tenim?

Hi ha manca de valors. Crec que s’ensenyen a l’escola, l’institut i la universitat. Quan els pares no van d’acord amb els professors hem perdut tot els valors. No hi ha educació de respecte de joves cap a la gent gran. Amb la ‘movida’ va començar a perdre’s respectes. Quan el fill diu que el seu pare és el seu amic no anem be. El pare és el pare no l’amic. El treballador és el treballador i l’empresari és l’empresari, no el senyor del puro que dona ordres sino el responsable de que tot rutlli i tiri endavant.

Se sent orgullós de ser empresari?

I tant que sí. Jo sóc un petit empresari i l’orgull que sento no és per l’afany de lucre sino perquè sento que el nostre treball és impor- tant per a la societat creant treball i riquesa. La petita i mitjana empresa te poc marge de maniobra. Tenim un problema de liquiditat.

Els polítics haurien d’aprendre dels em- presaris?
Els valors i objectius són diferents. Per un em- presari la prioritat és mantenir els llocs de tre- ball i generar-ne de nous. Els empresaris per- seguim riquesa i els polítics, política.

Hi ha manca de professionals?

Els joves no estan preparats per treballar. Es- tan massa protegits i moltes vegades s’apa- lanquen.

La pandèmia ha passat factura?

Hem seguit treballant com sempre. Els primers dies va ser molt dur però després vàrem deci- dir que calia tirar endavant com fós i això és el que estem fent, sobreposar-nos als problemes.

Segueix sent optimista després del que ens ha caigut?

Quan tens un problema l’has de solventar. Aquesta és una malaltia que hem de superar amb força, empenta i il.lusió, cosa que extra- polo a l’empresa. Hem tirat endavant sense deixar de treballar. No hem fet ERTOS. El tre- ball no ve sol. Cal mimar als clients i trucar a la seva porta de forma personal. Quan par- len de teletreball jo tinc els meus dubtes, el tracte personal és vital i necessari. Hem d’in- teractuar. Ens hem mentalitzat que hem de seguir endavant.

Ens en sortirem?

Segur que sí. ●

Share this post